Klachtenregeling

De docenten van EduCares dienen zich te houden aan de algemene privacywetgeving en zich te richten naar de omgangsvormen die in onderwijs aan volwassenen verwacht worden. Kernwaarden bij deze omgangsvormen zijn onder meer: respect, verdraagzaamheid, gerichtheid op ontwikkeling en ontplooiing van studenten. De naleving van deze algemene waarden wordt door EduCares bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien een student van mening is dat EduCares of de aan haar verbonden docenten de bovenvermelde kernwaarden niet naleeft, dan kan de student deze klacht voorleggen aan de directie of de klachtencommissie, waarbij de daarvoor geldende procedureregels van toepassing zijn.

De student kan een klacht schriftelijk richten aan deze commissie ter attentie van de directie van professionaliseringsinstituut EduCares.

Artikel 1 Indienen van een klacht
1  De klager dient de klacht in bij:
a  de directie; of
b  de onafhankelijke klachtencommissie, dhr Marcel Soons, bereikbaar op marcel.soons@gmail.com.
2  De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend,
tenzij de klachtencommissie anders beslist.
3  Indien de klacht bij de directie wordt ingediend, verwijst de directie de klager naar
de klachtencommissie, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.
4  De directie kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. De directie meldt een dergelijke afhandeling
op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
5  De directie kan een voorlopige voorziening treffen.
6  Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
7  Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie de directie, de klager en de
aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt.
8  Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door
een gemachtigde.
9. Wij streven ernaar om de klacht binnen een termijn van zes weken af te handelen. Indien we meer tijd nodig hebben voor het onderzoek, geven wij een indicatie over de termijn waarop wij u uitsluitsel geven.

Artikel 2 Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, en de directie mee.

Artikel 3 Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt een verslag gemaakt, dat door de
klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.
3. De klacht bevat ten minste:
a  de naam en het adres van de klager;
b  de dagtekening;
c  een omschrijving van de klacht.
4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid
gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het
gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
5. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager,
de aangeklaagde, en de directie gemeld.
6. EduCares conformeert zich aan de beslissing van de onafhankelijke commissie.
7. Iedere klacht wordt na afhandeling geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.

Meld een klacht.