Kwaliteitshandboek EduCares

Algemene uitgangspunten
Educares is geaudit en geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Het kwaliteitszorgsysteem van professionaliseringsinstituut EduCares is geordend naar de PDCA-cyclus (Plan->Do->Check->Act) van Deming. Met de aanwijzing van een aantal functionarissen/rollen maakt het een dynamische aansturing van kwaliteitszorg mogelijk. Deze functionarissen/rollen kunnen snel, accuraat en flexibel reageren op actuele zaken.

Het kwaliteitszorgsysteem van professionaliseringsinstituut EduCares, bestaat uit de volgende elementen:

 • evaluaties van studenten;
 • overzichten van evaluaties die in het afgelopen kalenderjaar zijn verzameld;
 • kwaliteitspanels: studenten bespreken de evaluaties en formuleren relevante verbeterpunten
  voor de verbeterplannen die door de programmamanager in overleg met de directie worden geformuleerd;
 • corrigerende acties op incidentele afwijkingen van het programma die door de programmamanager
  slagvaardig en snel worden uitgevoerd;
 • monitoren en bewaking van de aanpak van de verbeterpunten alsmede het belasten van
  betrokken medewerkers hiermee;
 • interne audit elke twee jaar op basis van de ervaringen en terugkoppelingen van de studenten;
 • archivering van documentatie conform de PDCA-cyclus;
 • aansturing van het kwaliteitszorgsysteem door de coördinator kwaliteitszorg.
 • verdere ondersteuning bij de processen, archivering, monitoren en bewaking ligt bij de beheerder
  van het kwaliteitszorgsysteem.

Verantwoordelijkheden in algemene zin
De bewaking, beheersing en sturing van het kwaliteitszorgsysteem valt onder de eindverant-
woordelijkheid van de directie van professionaliseringsinstituut EduCares. De verwerking van
de informatiestroom wordt gedaan door de beheerder van het kwaliteitszorgsysteem.
Die functionaris zorgt ervoor dat de informatie, documenten, resultaten etc., voortkomend uit
de bovenstaande activiteiten en metingen conform de PDCA-cyclus, ontstaan en worden gearchiveerd.
Alle medewerkers binnen professionaliseringsinstituut EduCares hebben leesrechten
binnen het digitale systeem.

Actoren in het kwaliteitszorgproces
Bij het continue proces van kwaliteitszorg zijn alle medewerkers van professionaliseringsinstituut
EduCares betrokken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de betreffende actoren, zoals:

Directie
Eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent kwaliteitszorg.

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie heeft tot taak:
– de opbouw en vormgeving van de opleiding uit te voeren en te bewaken;
– het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de opleiding;
– desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk advies uit te brengen aan de directie
over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding(en).
Speciale aandacht dient te worden gegeven aan mogelijke en door studenten
gewenste verbeteringen van de opleiding.

Beroepenveldcommissie
Een beroepenveldcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over:
– de competenties, de praktijkcomponenten, op hoofdlijnen en de middellange en lange termijn;
– de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;

Kwaliteitspanel studenten en docenten
Het kwaliteitspanel analyseert en bespreekt onder meer de evaluaties, en geven voorstellen
voor verbeteringen.

Eindverantwoordelijkheid
De directeur van professionaliseringsinstituut EduCares is eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent kwaliteitszorg. De coördinator kwaliteitszorg voert zijn activiteiten uit op basis van de richtlijnen van de directie. De coördinator adviseert, ondersteunt de directie waar nodig over nieuwe of aangepaste processen, procedures, projectvoorstellen, aandachtspunten ter verbetering van de opleiding. Op basis van input uit het beroepenveld en studentevaluaties wordt de opleiding verbeterd. De directie van professionaliseringsinstituut EduCares is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de aangeboden opleiding.