EduCares is een erkend professionaliseringsinstituut

In haar programma’s maakt EduCares gebruik van docenten en begeleiders die ruime ervaring en erkenning hebben in het vakgebied.

Belangrijke kenmerken zijn:
• wetenschappelijke onderbouwing,
• voortdurende monitoring,
• onderzoek om methodieken te perfectioneren,
• maatwerk.

Een programma van EduCares wordt afgesloten met een beoordeling en certificaat.
Ons instituut is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie heeft tot taak:
– de opbouw en vormgeving van de opleiding uit te voeren en te bewaken;
– het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de opleiding;
– desgevraagd of uit eigen beweging schriftelijk advies uit te brengen aan de directie over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding(en).
Speciale aandacht dient te worden gegeven aan mogelijke en door studenten gewenste verbeteringen van de opleiding.

Beroepenveldcommissie
Een beroepenveldcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over:
– de competenties, de praktijkcomponenten, op hoofdlijnen en de middellange en lange termijn;
– de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;

Kwaliteitspanel studenten en docenten
Het kwaliteitspanel analyseert en bespreekt onder meer de evaluaties, en geven voorstellen voor verbeteringen.

Eindverantwoordelijkheid
De directeur van professionaliseringsinstituut EduCares is eindverantwoordelijk voor alle zaken omtrent de programma’s. De directie van professionaliseringsinstituut EduCares is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de aangeboden opleiding.
Op basis van input uit het beroepenveld en studentevaluaties wordt de opleiding verbeterd.