Individueel scholingstraject ‘Leraar als professional’

In het, speciaal door en voor het onderwijs ontwikkelde individuele scholingstraject de ‘Leraar als professional’ staat de onderwijsgevende als persoon centraal. Het programma is gericht op het bevorderen van deskundigheid door inzicht te bieden in persoonlijke kwaliteiten en motivatie.

In de praktijk is gebleken dat het programma een leraar helpt op een gedegen wijze beter inzicht te krijgen
in zijn manier van werken. Het programma bevordert (zelf)reflectie. Uit onderzoek blijkt dat persoonlijke
opvattingen van onderwijsgevenden over zijn verantwoordelijkheid, over zijn beroep en motivatie onderbelicht
en onbesproken blijven. Aangetoond is dat deze aspecten een cruciale rol spelen bij de verdere ontwikkeling
van de leraar. Deze kwaliteiten bepalen of de leerlingen geboeid raken en worden gestimuleerd tot leren.

Het programma is gericht op de kenmerkende competenties voor onderwijsgevenden.
Na afsluiting van het traject heeft de leraar een beter inzicht in zijn zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en beschikt hij over een beter inzicht in die competenties die bepalend zijn voor succesvol functioneren. Zo helpt het programma te achterhalen welke opvattingen over het onderwijs hij hanteert, wat hij in het beroep aantrekkelijk vindt, welke talenten, vaardigheden, drijfveren, behoeften en waarden daarbij van belang zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het managen van het onderwijsproces.

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Na afloop heeft de leraar een actie- en/of ontwikkelingsplan opgesteld op basis van de resultaten van het programma. Het plan wordt beoordeeld op nieuwe inzichten, (zelf)reflectievermogen en haalbaarheid.

Het programma (30 uur) bestaat uit:
• een oriënterend intakegesprek
• objectieve competentiemeeting, LaP* (die u op uw pc, tablet of smartphone kunt invullen)
• professionele begeleiding
• een persoonlijk rapport
• een onderbouwd portfolio (actie- of ontwikkelingsplan)
• certificaat.

Er worden online leermaterialen verstrekt voor zelfstudie. Het leertraject kent een hoge mate van eigen inbreng (wensen en ideeën). Juist deze persoonlijke aanpak biedt een goede basis voor de verdere professionalisering en keuzes om de deskundigheid in het onderwijs te verbeteren.

LaP (Leraar als persoon)
Een uniek onderdeel van dit individueel scholingstraject is de Leraar als Persoon, een oorspronkelijk door de Open Universiteit Nederland ontwikkelde competentiemeter voor leraren, die EduCares exclusief in licentie heeft. Onze eigen wetenschappers monitoren structureel de normering van dit instrument en integreren waar nodig voortschrijdende inzichten.

Certificering
Na het doorlopen van de Leraar als Professional ontvangt u een certificaat. Dit certificaat bevat uw eigen, unieke professionaliseringsprofiel, de leeractiviteiten en de tijdsinvestering. De studielast bedraagt 30 uur en deze is identiek aan 30 zogeheten RU-punten. Het certificaat kunt u eveneens gebruiken voor (her)registratie in het Registerleraar.nl.

Doelgroep
De doelgroep voor het programma “De leraar als professional” zijn individuele leerkrachten, onderwijzers, docenten, schoolleiders en andere professionals die in het onderwijs werkzaam zijn. Er zijn geen specifieke ingangseisen voor deelname aan de training. De training veronderstelt wel een HBO(+) niveau.

Leerdoelen
Na afloop van het traject:

  • heeft de deelnemer een antwoord op de vragen ‘Wat kan ik? en ‘Wat wil ik?’ om zich beter bewust te zijn van zijn persoonlijke kwaliteiten.
  • kan de deelnemer een betere inschatting maken van zijn persoonlijk functioneren als leraar
  • weet de deelnemer hoe hij omgaat met leerlingen, collega’s en ouders in uiteenlopende situaties
  • weet de deelnemer wat zijn stijl van leidinggeven is, in welke mate hij creatief of flexibel is en de betekenis daarvan voor zijn rol als docent
  • heeft de deelnemer een beter inzicht in zijn zelfbeeld, zelfvertrouwen en timemanagement, opvattingen over het onderwijs, zijn eigen motivatie in wat het beroep aantrekkelijk maakt en welke rol zijn talenten, vaardigheden, drijfveren, behoeften en waarden daarin spelen, zijn rol bij het managen van het leerproces.
  • leert de deelnemer reflecteren op de eigen persoon en professionaliteit in competentiegerichte, ontwikkelingsgerichte termen
  • kan de deelnemer het zelfinzicht bespreekbaar en hanteerbaar maken t.b.v. verbeteren, c.q. eigentijdser maken van het onderwijs. Zie hieronder.

Bijdrage Leraar als persoon aan eigentijds onderwijs
Eigentijds onderwijs vraagt om talentontwikkeling van onderwijsgevenden.
In eigentijds onderwijs:
• staat de talentontwikkeling van individuele leerlingen centraal;
• wordt meer aandacht besteed aan competenties zoals samenwerking, creativiteit en ondernemerschap;
• heeft de leerkracht de rol van coach
• ontstaat een beter begrip van de ontwikkelingen in het onderwijs
• vindt een goede verantwoording plaats naar belanghebbenden zoals ouders;
• voelen leerkrachten zich (mede)eigenaar van die ontwikkelingen.

Bekwaamheidsdossier
Onderwijsgevenden moeten voortdurend werken aan persoonlijke professionele ontwikkeling.
De resultaten van deze professionele ontwikkeling worden verankerd in een bekwaamheidsdossier.
Hierin staan de afspraken die de werkgever met de leraar maakt. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling
van zijn bekwaamheid via (bij)scholing. De bekwaamheidsdossiers waarborgen de kwaliteit van
docenten en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.
Voor de onderwijsgevenden betekenen deze veranderingen dat zij:
• persoonlijke capaciteit ontwikkelen om reflectief te handelen;
• interpersoonlijke capaciteit ontwikkelen om collectief te leren;
• organisatorische capaciteiten bezitten om het ‘samen leren’ te organiseren.
In aanvulling op de belangrijke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische competenties gaat het ook over competenties op het gebied van interpersoonlijke samenwerking, organisatorische kennis, teamwork, zelfreflectie en ontwikkeling.

 

Professionals Educares
Kosten

De kosten voor het traject bedragen €500.

Cursusdata

Het traject kan individueel ingepland worden. U kunt zich inschrijven via het formulier en na betaling kan het traject op ieder gewenst moment beginnen.

Cursusduur

De studielast bedraagt 30 uur.

Cursusplaats

De cursus wordt online verzorgd met contactmomenten per mail en Skype.

Intakegesprek

Weten of dit traject geschikt is voor u? Bel of mail ons vrijblijvend. Via het contactformulier of bellen tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur:  tel. 0031-6-10 24 48 08

 

Inschrijven

U kunt zich voor dit traject inschrijven via dit formulier.